slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Razpis za direktorja Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

6. marca, 2024

Svet Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, matična številka 8240949000, davčna številka 42891051, na podlagi določil Zakona o zavodih s spremembami in dopolnitvami, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (Uradni list RS, št 43/18) ter določil Statuta javnega zavora za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTOR m/ž JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

V besedilu objave uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Za direktorja javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je lahko imenovan kandidat, ki v skladu z veljavnimi predpisi izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima dokončano najmanj  visokošolsko izobrazbo ali izobrazbo prve bolonjske stopnje (raven 6/II);
  • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;
  • znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
  • znanje ali angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika na višji ravni;
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  • predloži program razvoja zavoda za mandatno obdobje ter življenjepis z opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za čas mandata oziroma imenovanja, to je 4 leta. Delo na delovnem mestu direktorja se opravlja za polni delovni čas.

Program za mandatno obdobje naj ne obsega več kot pet strani in naj sestoji iz ključnih sklopov kot so: usmeritve za nadgradnjo razvoja destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina in predlog organizacije ter delovanja javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.

Naloge direktorja javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina izhajajo iz veljavnih predpisov zavoda.  

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo in dokazilo oziroma listino o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).

Kandidati pošljejo prijave z zahtevanimi dokazili, izjavami in programom na naslov: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in sicer v roku 15 dni po objavi tega javnega razpisa.

Prijave na razpis pošljejo kandidati na naslov, naveden v razpisu s pripisom: »Za razpis za direktorja«.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava poslana po navadni  pošti v danem roku oziroma priporočeno, pri čemer se kot pravočasna upošteva datum oddaje priporočene pošiljke na zadnji dan prijavnega roka.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Igor Česnik, predsednik Sveta zavoda, t: 031 628 622. i.cesnik@gmail.com.

                                                                                                                         Igor Česnik l.r.

Predsednik sveta JZ za turizem

Nova Gorica in Vipavska dolina

< Vse novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Prijavi se na e-novice

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content