slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Razvojni projekti destinacije 

GO! 2025: Tovarna izkušenj – Razvoj kulturnega turizma

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina se je uspešno prijavil na razpis, ki ga je pripravil javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture.
Projekt »Tovarna izkušenj – razvoj kulturnega turizma«, ki se bo izvajal v letih od 2023 do 2025 in vključuje različne aktivnosti z namenom razvoja, lansiranja in promocije treh novih turističnih produktov. Projekt predstavlja odličen okvir za strateško naravnan in strokovno podprt razvoj novih turističnih produktov, ki vsebinsko in izvedbeno povezujejo izbrane zgodbe s področja kulturne dediščine z drugimi priložnostmi v prostoru. Osnovni cilj je razvoj novih turističnih produktov skozi procese, ki v prostoru za seboj puščajo usvojene koncepte mišljenja in učinkovite prakse za kreiranje nadaljnjih turističnih produktov. Pri posameznemu vsebinskemu sklopu bodo uporabljene prilagojene metode, ki podpirajo ustvarjalnost in vodijo k realizaciji inovativnega, trajnostno naravnanega, realno izvedljivega in prodajno uspešnega turističnega produkta.
V okviru programskega podsklopa »Krepitev zmogljivosti« je projekt opisan v prijavni knjigi Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2025 – BidBook, kjer so vsebinsko, finančno in časovno določeni oz. ovrednoteni projekti.
Predvidena višina sofinanciranja je 110.000 €, od tega v letu 2023 10.000 €, v letu 2024 67.000 € in v letu 2025 še 33.000 €. Odstotek sofinanciranja je 100 %.
Trajanje projekta: 2023, 2024 in 2025
Višina sofinanciranja: 110.000 €

Operacija LAS Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina

Datum začetka: 01.09.2022
Datum konca: 31.12.2023

Sredstva EKSRP: 69.511,60 EUR
Lastna sredstva: 29.590,00 EUR
Celotna sredstva: 99.101,60 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Partnerji: 

 • Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
 • Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
 • Javni zavod za turizem in kulturo Miren Kras
 • Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba

Operacija »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina« je zastavljena s ciljem povezati javne zavode, ki na območju LAS V objemu sonca delujejo na področju turizma. Operacija bo z oblikovanjem turističnega produkta v obliki kolesarske poti predstavljala prvi skupen trajno zastavljen produkt Zavoda za turizem, kulturo mladino in šport Brda, Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Javnega zavoda za turizem in kulturo Miren Kras in Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba, skupaj s prijaviteljem LAS V objemu sonca (vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica). Namen projekta je z eno kolesarsko potjo, ki bo v fazi projekta zastavljena v digitalni obliki, prebivalcem in obiskovalcem območja ponuditi edinstveno tridnevno doživetje unikatne krajine Brd, Vipavske doline in Krasa na ožjem Goriškem območju. Doživetje bo namenjeno aktivnim posameznikom, mladim, družinam in vsem, ki iščejo užitek v spoznavanju naravne in kulturne dediščine ter edinstvene kulinarike območja, na naravi prijazen način – z navadnimi ali električnimi kolesi. Projekt bo obsegal še nabavo označevalnih usmerjevalnih tablic, ki bodo oblikovane v skladu s celostno grafično podobo produkta in bodo nameščene izven operacije LAS v okviru lastnih sredstev partnerjev projekta.

Glavni cilj operacije je z razvojem novega turističnega produkta povezati mikro destinacije Brda, Kras in Vipavska dolina in spodbuditi aktivno preživljanje prostega časa turistov in prebivalcev območja LAS V objemu sonca. Specifični cilji operacije so razviti nov turistični produkt »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, povečati turistični obisk na območju LAS V objemu sonca preko aktivne promocije oblikovane kolesarske poti ter dodatno izobraziti obstoječe turistične ponudnike k razvoju servisa turistov kolesarjev in dodatne turistične ponudbe.

Glavne aktivnosti operacije bodo oblikovanje turističnega produkta »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, digitalizacija kolesarske poti, priprava CGP in promocija (oblikovanje in tisk promocijskih materialov, nabava označevalnih tablic, spletna promocija produkta, strokovna ekskurzija, študijska tura za tuje novinarje in promocija projekta) ter izobraževalne delavnice na temo kolesarskega turizma.

Pričakovani učinki operacije so nov turistični produkt »Kolesarska pot Brda, Kras in Vipavska dolina«, 30 vključenih udeležencev v izvajanje operacije v okviru strokovne ekskurzije, študijske ture in izobraževalnih delavnic ter izvedene štiri izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike, strokovna ekskurzija po vzpostavljeni kolesarski poti ter študijska tura za 3 tuje novinarje.

Rezultati operacije bodo povečan obisk območja LAS V objemu sonca, vzpostavljena povezava med javnimi zavodi za turizem pri upravljanju novega turističnega produkta in izboljšani pogoji za razvoj novih turističnih storitev, ponudbe in produktov zaradi povečane prepoznavnosti območja.

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja 2014–2020 www.program-podezelja.si/

LAS V objemu sonca https://www.las-vobjemusonca.si/

GO! TOURISM

Na razpisu Sklada za male projekte GO! 2025 v sklopu Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica 2025 smo aprila 2023 prijavili projekt GO! TOURISM.

S projektom želimo čim bolje izkoristiti naravne in kulture danosti čezmejnega prostora ter priložnosti, ki jih bodo ponudile dejavnosti Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica 2025 za razvoj trajnostnih turističnih produktov, ki bodo prispevali h gospodarskemu razvoju območja, socialni vključenosti in socialnim inovacijam. Izvedli bomo poslovne dogodke v čezmejnem prostoru, z namenom povečanja prepoznavnosti prostora, podpore EPK GO! 2025, izboljšanja kompetenc deležnikov turizma, povečanje sodelovanja v čezmejnem prostoru, …

Vrednost projekta je 49.938,00 EUR, od tega prispevek partnerja 20 %. Projekt se bo izvajal v letih 2024 in 2025.

RAJSKA DOLINA OSTAJA RAJSKA - 2023

Junija 2023 smo se uspešno prijavili na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023. Tudi tokratni razpis v ospredje postavlja trajnostne pristope, poudarek pa je pri oblikovanju novega zelenega doživetja.

Namen projekta je nadaljna krepitev prepoznavnosti vodilne destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina s promocijo turistične ponudbe ter osredotočanjem na njene drugačnosti, v katerih lahko predvsem zahtevnejši gost prepozna priložnosti za edinstvena doživetja. Ključni vsebinski sklopi letnega načrta promocije destinacije so: edinstvenost vinske in avtentičnost kulinarične ponudbe, outdoor doživetja, ki jih bogati okušanje lokalnih dobrot, zelena doživetja, povezana z odkrivanjem specifične krajine in lokalne dediščine in raznolikost doživetij.

Intenzivnost pomoči celotnega projekta znaša 90 %, sofinancirana sredstva so v višini 31.000 €. Projekt traja od januarja 2023 do novembra 2023. V okviru projekta se bodo izvajale aktivnosti: oglaševanje v tiskanih medijih doma in v tujini, digitalno oglaševanje preko Facebooka in Googla na domačem in tujih trgih, dopolnitev vsebin na kartografskem portalu Vipavavalleyoutdoor.si in vzpostavitev Zelenih doživetij na domačem portalu www.vipavskadolina.si …

Enotour-2

Operacija LAS »Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline«, s kratkim nazivom »ENOTOUR 2«, je nadaljevanje uspešnega projekta ENOTUR na temo inovativnega povezovanja za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline.

Ključni namen nadaljevanje projekta je vzpostaviti povezovanje vinarjev območja LAS, prenosi dobrih praks in terenskih izkušenj med vinarji in vinarji celotnega območja LAS, nadaljevanje spremljanja vinogradov in analize grozdja in vina ter izvedbe predstavitvenih degustacij za blagovno znamko »Vipavska dolina – Terase Izbrano« ter dvig prepoznavnosti območja v širši regiji, nacionalni ravni, ter Izdelava koncepta in idejne osnove za Tehnološki center za kmetijstvo v Dornberku.

Nosilec je LAS V objemu sonca, partnerji pa: Mestna občina Nova Gorica, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Kmetijski inštitut Slovenije, KGZ Nova Gorica, Zavod Konzorcij vinarjev Vipavske doline, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, ZTKMŠ Brda in Krajevna skupnost Branik.

Zavod bo v okviru projekta kril stroške objave dveh strokovnih člankov, oblikoval info table, organiziral vinski vlak za novinarje s kulturnim-kulinaričnim programom ter pridobil nekaj novinarjev iz tujine, ki bodo obiskali našo destinacijo. Vse aktivnosti zavoda se bodo izvajale od januarja do junija 2023.

Več: www.las-vobjemusonca.si

Rajska dolina obstaja – 2022

Junija 2022 smo se uspešno prijavili na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, ki v ospredje še bolj postavlja trajnostne pristope na področju promocije.

Namen projekta je usmerjena krepitev prepoznavnosti vodilne destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina z intenzivnejšo promocijo turistične ponudbe ter osredotočanjem na njene drugačnosti, v katerih lahko predvsem zahtevnejši gost prepozna priložnosti za edinstvena doživetja. Ključni vsebinski sklopi letnega načrta promocije destinacije so: vinske posebnosti, avtentična kulinarična ponudba, outdoor doživetja, zelena doživetja in doživetja za družine.

Intenzivnost pomoči celotnega projekta je znašala 90 %, sofinancirana sredstva so znašala 31.000 €. Projekt je trajal od junija 2022 do novembra 2022. V okviru projekta smo izvajali digitalno oglaševanje preko Facebooka in Googla na domačem in tujih trgih ter nagovarjali preko treh pristajalnih strani. S sredstvi projekta so bili sofinancirani nekateri tiskani oglasi, e-Zeleni napotki za obiskovalce, nadgradnja domačega portala www.vipavskadolina.si, prisotnost z vsebinami na platformi Outdooracitive.com, celostna vsebinska izgradnja kartografskega portala Vipavska dolina – spletna aplikacija Vipava Valley Outdoor, na kateri so objavljene kolesarske in pešpoti, in dogodek za ponudnike Zeleni dan Vipavske doline s trajnostnimi vsebinami.  

Rajska dolina obstaja – 2021

Razpis: Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021«

Trajanje projekta: od maja 2021 do oktobra 2021

Namen projekta je krepitev splošne prepoznavnosti vodilne destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina z intenzivnejšo promocijo turistične ponudbe ter osredotočanjem na njene drugačnosti, v katerih lahko predvsem zahtevnejši gost prepozna priložnosti za edinstvena doživetja. Ključni vsebinski sklopi letnega načrta promocije destinacije so:

 • vinske posebnosti in avtentična kulinarična ponudba;
 • doživetja, ki povezujejo outdoor aktivnosti z okušanjem lokalnih dobrot;
 • zeleno/trajnostno naravnana doživetja;
 • doživetja za družine.

Na vseh teh področjih destinacija razvija prepoznavne trajnostne destinacijske produkte z višjo dodano vrednostjo, ki so gostom na voljo vse leto.

Aktivnosti v projektu: oglasi v tiskanih medijih, na digitalnih panojih in plakatih, digitalna kampanja na domačem in tujem tržišču, funkcionalna nadgradnja spletnega portala www.vipavskadolina.si, zgibanka Vipavske odprte kleti, …

Vrednost sofinanciranja: 31.000 EUR

Zgodbe dediščine destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina

Skrajšan naziv operacije: Zgodbe dediščine

Program: Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019, razpisan od Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo

Trajanje: od 15.10.2019 do 15.10.2021

Področje: Vodilna destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina

Namen operacije: z digitalizacijo kulturne dediščine ustvariti edinstvena turistična doživetja

Glavni cilji operacije: voditi operacijo za dvig kakovosti turistične ponudbe vodilne destinacije, z razvojem turističnih produktov nadgrajevati turistično ponudbo v vodilni destinaciji, digitalno inovirati 4 enote nepremične materialne kulturne dediščine ter krepiti kompetence zaposlenih na področju gostinstva in turizma.   

Oblikovani bodo novi turistični produkti, od katerih bomo dva prijavili kot 5-zvezdični doživetji. Osnova za oblikovanje doživetij predstavlja digitalizacija štirih pomembnih objektov kulturne dediščine:

Solkanski most v Solkanu,
grad Rihemberk v Braniku,
grad v Vipavskem Križu,
arheološko najdišče Castra v Ajdovščini.

Organizirana bodo usposabljanja za zaposlene na področju gostinstva in turizma, ki se nanašajo na teme, povezane z zagotavljanjem avtentične, kakovostne in inovativne turistične izkušnje, storitve ali produkta.

Pričakovani rezultati:

4 novi turistični produkti, skladni z vizijo slovenskega turizma – in dve prijavljeni 5-zvezdični doživetji;
4 enote digitalno inovirane kulturne dediščine;
izobraževanja za zaposlene na področju gostinstva in turizma;
5 % letna povprečna rast prihodov turistov do leta 2024;
6 % letna povprečna rast nočitev do leta 2024.  

Prijavitelj: Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Vrednost projekta:

Skupna vrednost upravičenih stroškov: 167.559,50 EUR (brez DDV)

Pričakovana višina sofinanciranja: 117.291,64 EUR (brez DDV), 70 % upravičenih stroškov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Vipavska dolina predstavlja svoje drugačnosti - 2020

Razpis: Javni razpis Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020

Trajanje projekta: od junija 2020 do decembra 2020

Namen projekta je krepitev splošne prepoznavnosti vodilne destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina z intenzivnejšo promocijo turistične ponudbe in osredotočanjem na njene drugačnosti:

 • pristno in po kakovosti izstopajočo vinsko-kulinarično ponudbo,
 • značilno krajino, kulturno dediščino in neokrnjeno naravo,
 • raznolike možnosti aktivnega sproščanja v naravnem okolju skozi vse leto.

Aktivnosti v projektu: oglasi v domačih in tujih tiskanih medijih, obsežna digitalna kampanja na domačem in tujem tržišču, preureditev domačega portala www.vipavskadolina.si, izdelava promocijskih filmčkov, dokup fotografij, …

Čas za vas – Brda. Vipavska dolina. Kras.

Skupna zgodba pod krovnim sloganom Čas za vas. Brda. Vipavska dolina. Kras. se tudi v letu 2021 nadaljuje. Kampanja je v lanskem poletju prvič združila tri vinske regije in pet destinacij v unikatno zgodbo, prepleta kulturne in naravne dediščine z žlahtnimi avtohtonimi sortami vin, ter z odličnostjo nadgrajuje slovenski turizem. Letos skupaj sodeluje preko 20 znamenitosti, preko 40 gostincev, preko 40 vinarjev in preko 100 lokalnih vodnikov, ki sledijo Zelenim smernicam slovenskega turizma. 

Rdeča nit letošnjega dogajanja je odkrivanje raznolikosti in žlahtnosti teritorija preko kulinaričnih okusov. Posebej za kampanjo so gostinci pripravili krožnike »Čas za vas«, ki so sestavljeni iz svežih lokalnih sestavin, pripravljeni pretežno po tradicionalnih receptih posamezne regije, z dodano noto kreativnosti kuharskih šefov. Na vinskih degustacijah pa vsaka destinacija, enako kot lani, v ospredje postavlja paradnega konja: v Brdih rebulo, Vipavski dolini zelen, na Krasu teran. 

Vsi, ki v regiji prenočijo vsaj 2 noči ob nastanitvi prejmejo KARTICO ZVESTOBE. Ta jim odpira pot do odkritij največjih biserov dediščine ter edinstvenih okusov povezanega teritorija s posebnimi ugodnostmi: 
- Pri VINARJIH priložnost degustacije »Čas za vas« iz vzorcev lokalnih vin med njimi nepogrešljivih rebule, zelena in terana ter različnih starih domačih vinskih sort, na Krasu in v Brkinih pa tudi izvrstnih žganic.
- Pri GOSTINCIH možnost naročila krožnika »Čas za vas« iz lokalnih sezonskih sestavin, ki bo obiskovalce na vsakem koraku presenetil z drugačnimi barvami in okusi.
- Ob obisku ZNAMENITOSTI 20 % nižjo ceno vstopnine.

QR koda na kartici zvestobe gosta v vsakem trenutku popelje do ponudbe in URNIKOV odprtja znamenitosti, ki jih želijo obiskati ter gostinskih lokalov. Prvič imamo skupaj zbrano gostinsko ponudbo na ravni regije in možnost vsak dan v tednu ponuditi gostom odrt lokal s toplo hrano.

https://brda-vipavskadolina-kras.si/">https://brda-vipavskadolina-kras.si/

 

Prijavi se na e-novice

Sledite nam

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content