slide14 copy
slide13 copy
slide12 copy
slide11 copy
slide10 copy
slide9 copy
slide8 copy
slide7 copy
slide6 copy
slide5 copy
slide3 copy
slide2 copy
ajdovscina
kapela
Nova Gorica Panorama With Part of Friuli
trg-evrope

Prva čezmejna Turistična pomlad s Turistično borzo Vipavska dolina

22. marca, 2024

Po dveh uspešnih izvedbah Turistične pomladi je Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina letos prvič izvedel čezmejen letos poslovno turistični dogodek, ki ga financira Evropska unija iz Sklada za male projekte, GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 20241-2027, ki ga upravlja EZTS GO. V Kulturni dom v Bukovici je letošnji dogodek privabil čezmejne turistične ponudnike ter slovenske, italijanske in tuje organizatorje turističnih potovanj. Svojo ponudbo so predstavile tudi sosednje turistične destinacije: Brda, Kras in Furlanija-Julijska krajna ter Zavod GO! 2025, v okviru strokovnega posveta pa so v ospredje postavili vprašanje, kako izboljšati kakovost v turizmu.

Poslovno turistični dogodek Turistična pomlad, ki ga je Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, je namenjen razvoju čezmejnega turističnega gospodarstva in povečanju prepoznavnosti prostora. Kot eden od prvih tovrstnih dogodkov v Sloveniji na eni strani širi znanja in ponuja priložnosti za trženje sodobnih, trajnostno naravnanih turističnih produktov, hkrati pa spodbuja povezovanje turistične ponudbe na širšem območju zahodne Slovenije oziroma čezmejno.

Turizem se kljub presenetljivo hitrem okrevanju po epidemiji covida srečuje z veliko izzivi. Velike naravne nesreče so znova opozorile na ranljivost te gospodarske panoge, ki ni odvisna le od spremenljivih ekonomskih razmer, ampak na njeno uspešnost vplivajo tudi številni drugi dejavniki. Velike spremembe v sodobni družbi spremlja tudi spreminjanje potovalnih navad in predvsem interesov, ki vplivajo na izbiro turističnih destinacij. Ponudniki turističnih produktov in z njimi turistične organizacije se morajo zato nenehno prilagajati novim razmeram in razvijati svojo ponudbo.

Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, je v predstavitvi dogodka poudarila: "Naš dogodek Turistična pomlad je naložba v razvoj turizma. Turističnim ponudnikom iz našega okolja, ne le iz naše destinacije, tudi iz bližnjih destinacij Mediteranske in Kraške turistične regije ter sosednje Furlanije – Julijske krajine, želimo olajšati stik s slovenskimi in tujimi organizatorji turističnih potovanj. Zato smo v naše kraje tudi letos povabili številne turistične organizacije in njihovim predstavnikom, v sodelovanju z destinacijami Kras, Brda in Furlanija – Julijska krajina, organizirali študijsko turo med najpomembnejšimi kulturnimi znamenitostmi, omogočili pa smo jim tudi spoznavanje naših vin in kulinarike. Verjamem, da so naši gostje iz Slovenije in sedmih evropskih držav tudi ob obisku Turistične borze Vipavska dolina v Bukovici na več kot petdesetih stojnicah našli veliko koristnih informacij in zamisli za organizacijo potovanj v naše kraje, posebej v času, ki ga bo zaznamovala evropska prestolnica kulture. Za kulturni turizem je v Evropi vse več zanimanja, zato skušamo to priložnost čim bolje izkoristiti. Odziv naših ponudnikov, turističnih agencij in kar sedmih sosednjih turističnih destinacij me zelo veseli in je velika spodbuda za naprej."

Izvedbo dogodka Turistična pomlad je s svojo prisotnostjo in pozdravnim nagovorom ob začetku strokovnega posveta podprla Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Na strokovnem posvetu je tudi tokrat aktivno sodelovala Slovenska turistična organizacija. Barbara Zmrzlikar, vodja sektorja Raziskave in razvoj, je predstavila najnovejšo strategijo razvoja kulturnega turizma in ob tem izpostavila pomen evropske prestolnice kulture. Kot primer dobre prakse s področja t. i. outdoor turizma je Katja Drobnič, vodja booking centra Julijske Alpe, predstavila razvoj daljinske poti Juliana Trail, ki že žanje lepe uspehe. V drugem delu strokovnega posveta je bil v ospredje postavljen razvoj gastronomske ponudbe. Slovenska novinarka in publicistka Kaja Sajovic, ki jo poznamo po odličnih kulinaričnih reportažah in kot soavtorico knjige Ane Roš Sonce in dež, je udeležence posveta navdušila s predstavitvijo vrste uspešnih zgodb različnih svetovnih kulinaričnih destinacij. Za malce presenetljiv zaključek strokovnega posveta pa je poskrbela chefinja Chiara Canzoneri iz Gorice, ki je predstavila projekt oživljanja znamenite goriške ulice Raštel z novimi kulinaričnimi in turističnimi vsebinami.

V okviru letošnje Turistične borze Vipavska dolina se je na eni od več kot petdesetih stojnic predstavil tudi Javni zavod GO! 2025, ki je udeležencem ponudil številne koristne informacije o prihajajočih dogodkih na širšem območju evropske prestolnice kulture.

Dogodek Turistična pomlad, ki je ob podpori Občine Renče-Vogrsko potekal v Kulturnem domu v Bukovici, je v preddverju obogatila razstava ART CIRCLE, mednarodnega festivala vizualnih umetnosti. Nekatera razstavljena dela so nastala v okviru umetniških rezidenc pri vinarjih v Vipavski dolini in so tako simbolno predstavljala prepletenost lokalnega okolja in kulture.

Turistična pomlad je doživela še eno uspešno izvedbo. Skupaj z dogodkom Vina županov Vipavske doline, ki je potekal dan prej v Vipavi in je poleg predstavitve najboljših vin iz občin Nova Gorica, Ajdovščina in Renče-Vogrsko prvič vključil tudi predstavitev najboljših vin iz občine Vipava, je Turistična pomlad na prvi pomladni dan uradno naznanila letošnjo turistično sezono.

____________________________________________________________________________________________________

Primavera turistica – primo evento turistico transfrontaliero con la borsa del turismo
22 marzo 2024

Dopo due edizioni di successo dell’evento Primavera turistica, l'Ente del Turismo di Nova Gorica e della Valle del Vipava ha organizzato quest'anno il primo evento transfrontaliero bussiness turistico, finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo per i piccoli progetti GO!2025 del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2024-2027, gestito dal GECT GO. L'evento di quest'anno ha attirato al Centro culturale di Bukovica vari operatori turistici transfrontalieri e tour operator sloveni, italiani e stranieri. All' evento sono state presenti le vicine destinazioni turistiche di Brda, Carso e Friuli-Venezia Giulia come anche l'Istituto GO!2025 le quali hanno avuto la possibilità di presentare la loro offerta. Il programma del convegno si è concentrato su come migliorare la qualità del turismo.

L'evento turistico e imprenditoriale "Primavera turistica", organizzato dall' Ente del turismo di Nova Gorica e della Valle del Vipava, mira a sviluppare il turismo transfrontaliero e ad aumentare la visibilità dell'area. Essendo uno dei primi eventi di questo tipo in Slovenia, da un lato diffonde conoscenze e offre opportunità di commercializzazione di prodotti turistici moderni e sostenibili, dall'altro promuove l'integrazione dell'offerta turistica nell'area più ampia della Slovenia occidentale o oltre i confini.

Il turismo sta affrontando molte sfide, nonostante una ripresa sorprendentemente rapida dall'epidemia del Covid. Le grandi catastrofi naturali hanno evidenziato ancora una volta la vulnerabilità di questo settore, che non dipende solo dall'evoluzione della situazione economica, ma è anche influenzato da una serie di altri fattori. I grandi cambiamenti della società moderna sono accompagnati da cambiamenti nelle abitudini di viaggio e, soprattutto, negli interessi che influenzano la scelta delle destinazioni turistiche. I fornitori di prodotti turistici e le organizzazioni turistiche si devono quindi adattare costantemente alle nuove condizioni e sviluppare la loro offerta.

Erika Lojk, direttrice dell’Ente del Turismo di Nova Gorica e della Valle del Vipava, ha dichiarato nella presentazione dell'evento: "Il nostro evento, la Primavera Turistica, è un investimento nello sviluppo del turismo. Vogliamo rendere più facile per i turisti della nostra zona, nelle destinazioni confinanti e nella regione del Friuli Venezia Giulia ad entrare in contatto con gli operatori turistici sloveni e stranieri. Per questo motivo abbiamo invitato quest'anno nella nostra regione alcune agenzie turistiche e, in collaborazione con le destinazioni del Carso, Brda e Friuli-Venezia Giulia, abbiamo organizzato un viaggio di studio tra le più importanti attrazioni culturali, nonché dato l'opportunità per i loro rappresentanti di conoscere i nostri vini e la nostra cucina. I nostri ospiti provenienti dalla Slovenia e da sette paesi europei hanno trovato molte informazioni utili e spunti per organizzare viaggi nelle nostre regioni, soprattutto per la prossima Capitale europea della cultura, durante la borsa del turismo a Bukovica, dove erano presenti più di cinquanta stand. Il turismo culturale sta guadagnando sempre più interesse in Europa e noi stiamo cercando di sfruttare al meglio questa opportunità. Sono molto soddisfatta della risposta dei nostri fornitori, delle agenzie di viaggio e di ben sette destinazioni vicine, il che è un grande incoraggiamento per il futuro".

L'evento è stato sostenuto dalla presenza e dal discorso di benvenuto di Dubravka Kalin, Direttrice generale della Direzione per il Turismo del Ministero dell'Economia, del Turismo e dello Sport. Anche l'Ente Sloveno per il Turismo ha partecipato attivamente alla consultazione degli esperti. Barbara Zmrzlikar, responsabile del settore Ricerca e Sviluppo, ha presentato l'ultima strategia per lo sviluppo del turismo culturale, sottolineando l'importanza della Capitale europea della cultura. Come esempio di buone pratiche nel campo del turismo all'aria aperta, Katja Drobnič, responsabile del Centro prenotazioni delle Alpi Giulie, ha presentato lo sviluppo del Sentiero di Juliana, che ha già riscosso un grande successo. La seconda parte del convegno si è concentrata sullo sviluppo dell'offerta gastronomica. Kaja Sajovic, giornalista ed editorialista slovena nota per i suoi eccellenti reportage culinari e per essere coautrice del libro Sole e Pioggia (Sonce in dež) di Ana Roš, ha impressionato i partecipanti con la presentazione di una serie di storie di successo provenienti da diverse destinazioni culinarie di tutto il mondo. IL convegno si è concluso a sorpresa con la chef goriziana Chiara Canzoneri, che ha presentato un progetto per rivitalizzare la famosa via Rastello di Gorizia con nuovi contenuti culinari e turistici.

La Borsa del Turismo di quest'anno ha ospitato oltre 50, uno di essi era lo stand dell'Istituto Pubblico GO! 2025, che ha offerto ai partecipanti una serie di informazioni utili sui prossimi eventi nell'area della Capitale Europea della Cultura.

L'evento della Primavera turistica, che si è svolto nel Centro culturale di Bukovica con il sostegno del Comune di Renče-Vogrsko, è stato arricchito da una mostra di ART CIRCLE, un festival internazionale di arti visive. Alcune delle opere esposte sono state create durante le residenze d'artisti con i viticoltori della Valle del Vipava, rappresentando simbolicamente l'interconnessione dell'ambiente e della cultura locale.

La Primavera turistica è stata un successo in combinazione col evento "I vini dei sindaci della Valle del Vipava", che si è svolto il giorno prima a Vipava e che ha incluso la presentazione dei migliori vini dei comuni di Nova Gorica, Ajdovščina, Renče-Vogrsko e Vipava.

Il primo giorno di primavera è stato cosi il primo giorno in cui l'evento Primavera turistica ha segnato ufficialmente l'inizio della stagione turistica di quest'anno.

< Vse novice

Sledite nam

Oxygen Icon Box

Zavod za turizem

Oxygen Icon Box

Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

Dogodki Nova Gorica in Vipavska dolina

Oxygen Icon Box

@VipavaValleySI

Oxygen Icon Box

@vipavavalley_official

Oxygen Icon Box

@Vipavskadolina

Prijavi se na e-novice

Kontaktni podatki

Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Nova Gorica in Center trajnostne mobilnosti Nova Gorica
Kidričeva ulica 11
5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 46 00, 041 460 217
E-mail: nova-gorica@vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina
Telefon: 05 365 91 40, 031 355 110
E-mail: ajdovscina@vipavskadolina.si

TIC Renče – Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga
Telefon: 041 490 227
E-mail: rence-vogrsko@vipavskadolina.si

Skip to content